Services

Web log services Read more…

บริการ Data Safehouse เป็นบริการจัดทำเครื่องแม่ข่ายเพื่อความปลอดภัยผ่านศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 และบริการเครื่อง Hosting ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐาน PCI/DSS compliance ประกอบด้วย 1. ทำการ Hardening Web Server / Data Base Server ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI/DSS Comliance 2. มีเครื่องตรวจสอบหาช่องโหว่เพื่อบริการให้กับ Web Server / Data Base Server อย่างปลอดภัยตลอดการบริการ ด้วยเครื่องมือที่ผ่านมาตรฐาน ASV (Approved Scanning Vendors) ตามมาตรฐาน PCI/DSS 3. บริการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากการโจมตีผ่าน Web Application hacking และการโจมตีประเภท DDoS/DoS 4. บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยผ่านมาตรฐาน มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 5. บริการหลังการ support 24x7 สำหรับลูกค้า Data Safehouse ความรู้เกี่ยวกับบริการ Data Safehouse

ที่ปรึกษาการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูล (Log Management & Analysis) Read more…

ให้คำปรึกษาและออกแบบการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ การค้นหาบอทเน็ต (Botnet) การติดเชื้อไวรัส การติด Ransomware และการใช้งานที่ผิดประเภท การวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ช้า โดยวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถทราบสาเหตุุได้ภายใน 1 วัน

One Security Service Read more…

ขั้นตอนในการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยแบบยั่งยืน โดยมืออาชีพ ที่อยู่ในวงการมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษา และออกแบบตามความเหมาะสม คุ้มค่าการลงทุน